ACM ICPC 2012-2013, NEERC, Kazakhstan Subregional Contest

5:00:00 of 5:00:00
status: over

Show time

RankTeamABCDEFGHIJKL=Time
1IITU 1 (Bolshakov, Kovalenko, Kutybaev)+1
13:24
+1
51:17
.+3
94:15
+
63:11
+1
54:24
.-2.+3
191:07
.+
137:13
7783
2Kazakh-British TU 1 (Aitbayev, Almakhan, Satylkhanov)+
31:15
+
53:47
.+
112:38
+1
91:38
+
18:40
-7..+
126:16
.+4
255:27
7786
3Kazakh-British TU 3 (Akhmetzhanov, Orazbayev, Satybaldiyev)+
30:08
+
70:29
+1
291:22
+
87:26
+2
111:31
+
41:31
.....+
200:30
7890
4NU 1 (Dikhanov, Kanapin, Zhaxybay)+1
37:36
+
104:35
.+
32:10
+
125:29
+
69:55
...-1.+1
190:17
6597
5Kazakh-British TU 7 (Beketayev, Mukhamejanov, Zhunussova)+
33:53
+
71:36
.+
166:24
+2
190:14
+1
84:54
...+4
235:49
..6919
5Kazakh-British TU 2 (Dyussenaliyev, Ibraimov, Mussayev)+
25:20
+1
80:22
.+
88:39
+3
187:30
+2
132:29
...+1
267:32
.-56919
7Kazakh-British TU 9 (Attapkhanov, Rakhmet, Tishin)+
27:00
+
73:17
.+
251:26
+1
150:03
+2
99:30
...+1
295:28
..6975
8Kazakh NU 3 (Berdibekov, Dautalinov, Kovalev)+2
23:22
+
73:34
.+
97:36
+6
133:58
+3
56:03
.-8.+7
236:34
..6978
9Kazakh NU 7 (Isabaev, Kapezov, Turar)+
27:32
+
111:33
.+
63:53
+1
156:46
+2
140:45
......5557
10Kazakh-British TU 4 (Duisenbayev, Sultanov, Utemuratov)+
33:24
+
81:11
.+
195:54
+
145:54
+
110:22
...-5..5564
11Kazakh-British TU 13 (Omarov, Yerezhepov, Yermakhanov)+
25:46
+
57:26
.+
226:25
+
153:34
+1
128:55
......5609
12IITU 2 (Dushayev, Mukhit, Yersin)+
22:00
+1
222:38
.+
103:38
+
154:45
+3
111:57
...-1..5692
13IITU 3 (Abuov, Maksut, Zhumazhanov)+
36:07
+
86:08
.+
211:29
+
177:53
+2
154:34
......5704
14IITU 5 (Chzhen, Mukashev, Seitkozhaev)+4
72:59
+
103:47
.+
186:11
+
151:03
+8
139:01
.....-45891
15SDU 2 (Maksotov, Tulegenov, Yersultan)+
26:40
+
67:12
.+2
230:57
+1
202:09
+5
268:05
......5953
16IITU 8 (Mramornov, Mustafina, Tolebekov)+
21:04
+1
55:48
.-1+
225:24
+12
291:08
.....+2
230:25
51122
17SDU 1 (Mametov, Prokopyev, Tibeyev)+
12:50
+
34:12
.-1+2
133:50
+4
163:06
......4462
18NU 0 (Akzholov, Islam, Sagyndykov)+
48:34
+
73:20
.-2+1
172:33
+1
130:10
......4463
18IITU 6 (Kenzheev, Kushibar, Tlegen)+
21:34
+1
63:26
.-3+1
187:04
+
152:59
.....-14463
20Kazakh-British TU 6 (Amanov, Dyussenaliyev, Odilzoda)+
42:10
+
90:04
.-1+1
185:56
+2
152:39
...-5.-244529
21Kazakh-British TU 11 (Rysbayeva, Zhalgasbayev, Zhondybayev)+1
82:12
+2
168:45
.-3+
201:31
+
64:34
......4575
22KB MSU: Jusual (Maximets, Suvorova, Zhadikov)+1
30:25
+
83:23
.+
94:09
-3+4
285:31
-1.....4592
23SDU 4 (Akhmetov, Issembergenov, Turapbekov)+1
55:01
+
124:41
..+
161:27
+5
139:03
......4599
24NU 2 (Serekov, Serikov, Zarlyk)+
19:49
+1
70:05
.-7+
97:40
+10
227:27
......4633
25SDU 5 (Abilda, Madeniyat, Radolda)+1
33:51
+1
176:51
.+
286:34
+
120:17
-2......4655
26Kazakh-British TU 10 (Kairbekov, Mikhalko, Nurmash)+
32:15
+1
167:36
..+3
253:42
+2
135:32
......4707
27SDU 10 (Kulmyrza, Zhakenov, Zhienbay)+3
99:18
+
133:01
.-13+
286:52
+
219:20
......4797
28IITU 4 (Frolov, Kurmangaliyev, Nurushev)+
41:40
+
24:16
..+
129:27
-10......3194
29Aktau SU #1 (Grishin, Orazaliyev, Sukhamberdiyev)+
22:56
+
109:19
..+1
153:50
-7......3304
30SDU 6 (Abdraimov, Almurzina, Shibikhanov)+1
88:24
+
71:38
..+
174:07
-6......3353
31Kostanay SU (Lim, Shimanskiy, Zhuravlevich)+4
51:55
+
180:05
.-10+1
64:02
-6.....-23395
32EKSTU (Kurochkin, Skripnikova, Soltan)+
49:25
+
298:43
.-1.+4
169:08
......3596
33Kazakh-British TU 12 (Aitpayeva, Orazbekov, Sufyanov)+2
18:24
+2
204:41
.-1+4
258:36
-6......3640
34SDU 3 (Batarayev, Nurgaziyev, Zhaksalikov)+
41:12
-2..+
191:07
+9
295:18
......3707
35Kazakh NU 6 (Alimbek, Kasym, Kulzhabai)+1
59:33
+
132:18
..-14-5......2211
36Kazakh-British TU 17+3
93:12
+1
56:30
...-5.....-12229
37Kazakh-British TU 14 (Idrisov, Myrzagalym, Nursadyk)+1
55:40
+2
171:13
..-7.......2286
38IITU ACCEPTED (Utemuratov, Dzantasov)+1
79:35
+
217:03
..........2316
39Kazakh NU 13+
49:54
-3..+2
231:05
.......2320
40Kazakh-British TU 5 (Izmailov, Mukhamejanov, Stamkulov)+4
52:39
+2
171:53
..-3-11......2343
41NU 4 (Seitkali, Yassaui, Zhussip)+2
82:22
+
267:46
..........2389
42IITU 7 (Nabiyev, Taishmanov, Zhasulan)+
69:56
+3
298:25
...-9......2427
43SDU 7 (Khabirov, Sihymbekova, Yessenguzhinov)+2
166:31
-1..+
243:57
-1......2449
44ENU 1: Innovation (Amandosov, Bayan, Sabirgaliyev)+4
156:25
..+6
290:28
........2646
45ENU 8 (Amanbaev, Kabdysalyam, Mukhametkali)+11
178:03
+1
238:36
..-2.......2656
46Kazakh NU 9 (Abiltaev, Masyrov, Tokhanov)+
48:12
-6...-6......148
46ENU inf2 (Khadjimuratov, Shutanov, Zabrodin)+
48:19
...-5.......148
48Kazakh NU 10 (Alpar, Esenkozha, Gaisin)+1
58:26
-1..........178
49KazNTU 1 (Aidarov, Kazakov, Suleimen)+1
64:47
-2..........184
50Kokshetau SU VTIS (Lyalikov, Sarsenbayev, Zimbitskiy)+
86:07
..-5-2.......186
51ENU 9 (Erzhan, Tykbylatova, Yakovlev)+
92:25
...........192
52Taraz SU+
97:12
...-4-2......197
53SDU 9 (Almukhametov, Kozhassayev, Naurzaliyev)+2
76:38
-4..........1116
54ENU inf3 (Iskakova, Mirsaatov, Yskak)+
133:57
-1..........1133
55SDU 8 (Arystanov, Askarov, Zhunisbekov)+3
74:23
-1..-9.......1134
56Kazakh NU 1 (Bimukhanov, Salieva, Usan)+
143:42
...........1143
57ENU-Ray (Artem, Korotya, Nikita)+
145:51
.....-2.....1145
58ENU-Force (Andrey, Eldar, Utyuganov)+3
93:52
...-3.......1153
59Kazakh-British TU 16 (Issimova, Kabylzhan, Tuleubay)+
167:04
....-1.....-11167
60ENU 3: Duracell (Kornev, Yelaman, Zhunus)+1
155:38
....-7......1175
61RII (Dmitriy, Nikita, Vladimir)+2
157:57
...........1197
62Kazakh-British TU 8 (Abdybayev, Osipov, Yesbolganov)+4
125:39
-5..........1205
63ENU inf5 (Kuatbayeva, Mukatai, Sabyrov)+2
178:01
.-1.........1218
64KGIU 1 (Kayupov, Koblov, Petkov)+
245:41
...-4.......1245
65Zhangir khan ATU (Kuspangaliev, Shimbolatov, Zhumaev)+2
254:46
....-2......1294
66KEUK1 (Golubeva, Ler, Ushakov)+5
211:03
-2..........1311
67Kaz NU 11 (Nazanov, Kassinov, Sagat)+2
277:12
-1..........1317
68Kazakh-British TU 15 (Asylbek, Mambetov, Zhunisov)+3
288:28
....-2......1348
69KTU 1 (Eganberdiev, Meirbek, Serdaliev)+5
293:34
...........1393
70ENU 4: qwerty (Izbaskanov, Oleg, Rakhmatulla)+13
264:20
...........1524
71AUPET 1 (Chekmarev, Khalimova, Kurbskiy)...........-100
71AUPET 2 (Kaidolla, Mussatayeva, )-2...........00
71ENU 2: Conrad (Satuov, Seitzhapbar, Taskaraev)............00
71ENU 4 (Kasymbekova, Kulymzhanova, Maksotov)............00
71ENU 5: Fereverto (Delmukhambetov, Golenko, Titova)............00
71ENU 5 jandos (Aset, Kalymbekov, Turdaliev)............00
71ENU 6 (Azhibaeva, Erezhep, Karagulova)............00
71ENU 7 (Abdramanov, Artykbai, Kenebayev)............00
71ENU inf1 (Saktagan, Utegenov, Uzgenbayeva)............00
71ENU inf4 (Meirhatov, Orazbayeva, Sandybaev)-4...-2.......00
71ENU inf6 (Azimov, Erzhanova, Sultanbekov)-4...-2.......00
71KSTU Researchers (Koishybaev, Petrichenko, Petrov)-6.-1.........00
71KarSU (Chervotkina, Dryomov, Mukusheva)............00
71Kazakh-British TU BSS (Dauletbayev, Kuzhenov, Sydykov)............00
71Kazakh-British TU The Big Bang Theory (Idrisov, Myrzagalym, Nursadyk)............00
71KazNTU 2 (Bazhanov, Podkidysheva, Tolstov)-1-1......-1...00
71Kazakh NU 2 (Bekbaganbetov, Kenbayev, Seidualy)............00
71Kazakh NU 4 (Abizov, Kuntubaev, Ryabinin)............00
71Kazakh NU 5 (Galieva, Isabek, Maidanov)-3...........00
71Kazakh NU 8 (Baskakov, Dadashev-Jussupov, KazNU)-3...........00
71STU : KazATU S.Seifullin (Kakimzhanov, Kurmangojin, Zumatai)-2...........00
71Kostanay SU IiM (Maulenov, Mednikov, Shermanova)-2...........00
71KzSU (Aimahanov, Kim, Moldabekov)-7...........00
71NU 3 (Aimambetov, Akash, Massalim)-7-2..........00
71SKGU Team (Divissin, Sagimbaev, Smirnov)............00
71SKSU: Verity 1 (Kolomeitsev, Sabden, Sailauov)-1...........00
71SDU 5 (Abilda, Madenyat, Radolda)............00
71KBTU TV 14 (Idrisov, Nursadyk, Myrzagalym)............00
71SD4 (Akhmetov, Turapbekov, Issembergenov)............00
71KazNU 4 (Abizov,Kuntubaev,Rabinin)............00
71KazNAU Umit-KE (Amangaliyev, Jailibekova, Aidabosynov).....-1......00
71Kazakh NU (Kyzyrkhanov, Tuimeshov, Kakharman)............00
71KazNU MCM (Kasym, Kuldzabay, Alypbek)............00
71IITU 08 (Mustafina, Mramornov, Serikbossyn)............00
71KazNU co. (Nasyrov, Abiltaev, Tokhanov)............00
71UIB CoolTan (Tolrgen, Ogorodov, Begaliev)............00
71SDU 9 (Koghasaev, Almukhanbetov,Naurzaliev)............00
71SDU 10 (Kulmyrza, Sultan, Askar)............00
71SDU 8 (Dzunisbekov, Arystanov, Askarov)............00
71KazNU Anonymons (Sabyrbaev, Serikbaev, Sagyngaliev)-6...........00
71Kazakh NU 12-10...........00
71IITU 9 Accepted............00
Total runs284994851292011010134051
Accepted71411193428000605
Rejected21358366951731010128046
First Accept12:5024:16291:2232:1063:1118:40126:16137:13
Last Accept293:34298:43291:22291:11286:52295:18295:28255:27