ACM ICPC 2015-2016, NEERC, Kazakhstan Subregional Contest

5:00:00 of 5:00:00
status: over

Show time

RankTeamABCDEFGHIJKL=Time
1International IT University 1 (Kim, Sultan, Satylkhanov)+
6:21
+
34:40
+
151:31
+
80:24
+1
25:46
..+
53:34
+3
292:22
+1
64:57
+
102:44
+
18:53
10925
2Kazakh-British Technical University 1 (Utemuratov, Nurmash, Mussayev)+
7:08
+1
72:41
+
159:41
+1
136:20
+
21:32
..+
65:27
+
283:23
+1
103:10
+
38:28
+
25:47
10969
3Nazarbayev University 1 (Adilbekov, Kalmurzayev, Myrzakerey)+
5:16
+1
62:03
+
210:11
+
82:12
+
29:47
.-2+
38:51
+2
292:18
+
114:49
+
153:41
+
11:24
101056
4Kazakh-British Technical University 10 (Zhussupov, Amanov, Bekbolatuly)+
9:14
+
53:41
+
145:05
+
126:26
+2
56:18
..+1
135:43
+
172:16
+
89:27
+3
152:29
+
17:38
101074
5Kazakh-British Technical University 12 (Dyussenaliyev, Auganov, Aitzhan)+
16:30
+
91:20
+
184:32
+
275:32
+2
82:18
..+
179:39
+1
230:07
+
133:49
+
99:04
+
39:44
101388
6Nazarbayev University 14 (Khaitov, Jubatyrov, Orynkul)+
5:27
+
36:26
+
114:05
+
173:50
+1
25:33
-1.+
141:44
.+1
188:29
+1
105:55
+
40:56
9887
7Nazarbayev University 10 (Serikov, Kassenov, Zarlyk)+
4:26
+
56:16
+
206:11
+
88:40
+3
42:40
..+
72:52
-4+
199:57
+2
132:36
+
10:29
9909
8International IT University 3 (Chzhen, Dauirkhan, Talgatov)+
8:12
+1
47:47
-1+
165:27
+
23:04
..+
99:25
-2+
101:23
+3
66:04
+
14:53
8603
9Nazarbayev University 4 (Sariyev, Imanmalik, Zhiyenbek)+1
5:02
+
18:48
+
117:54
+1
273:25
+
46:45
-1.+
109:04
-2-13+1
252:35
+
32:15
8912
10Kazakh National University named Al-Farabi 1 (Kovalev, Dautalinov, Berdibekov)+1
4:42
+
53:25
+
243:21
-1+
27:58
..+
155:38
-5+2
201:31
+4
167:08
+
35:12
81025
11Nazarbayev University 2 (Kabdygali, Aitzhanov, Ilyassov)+
9:39
+2
93:30
+1
218:53
.+1
49:57
..+
100:03
.+2
294:31
+1
184:35
+
21:31
81108
12Kazakh-British Technical University 13 (Omarov, Dyussenaliyev, Sultanov)+
8:47
+
47:00
+1
190:56
.+
34:53
..+
91:21
.-2+
144:46
+
15:33
7549
13Kazakh-British Technical University 11 (Amanov, Akhanov, Bolatbekov)+
6:54
+
31:55
-2+2
196:15
+
46:43
..+
142:45
.+2
253:03
-12+
15:32
7769
14Kazakh-British Technical University 14 (Tolegenov, Rahymbergenov, Toremuratuly)+
8:30
+
56:58
+
215:57
.+1
44:28
..+1
109:01
..+2
282:26
+
28:59
7822
15Kazakh-British Technical University 15 (Zhunussov, Burabayev, Erlanov)+
10:51
+5
177:09
+
215:08
.+
29:51
..+
83:04
..+6
294:55
+
27:09
71055
16International IT University 7 (Dushayev, Kydyrali, Mukay)+
9:51
+2
59:27
+
111:36
-1+
40:33
..+
229:17
..-12+
22:11
6510
17Nazarbayev University 17 (Muryshkin, Khagay, Mademikhanov)+1
11:10
+2
91:34
+
101:23
.+1
59:45
..+
144:51
-2-2-7+
28:09
6514
18Nazarbayev University 5 (Kali, Khassen, Suleimenov)+
10:52
+1
101:34
+2
156:17
.+1
58:10
..+
144:56
..-5+
26:31
6575
19International IT University 5 (Amirov, Magavina, Chesnokov)+
11:47
+4
105:07
+2
163:56
.+
47:26
..+
138:33
.-7.+
16:59
6600
20SDU 4 (Omarov, Zigangirov, Seitov) +
4:30
+1
58:00
+
189:11
.+
36:21
..+3
252:38
-1..+
18:41
6637
21Kazakh-British Technical University 17 (Bolatov, Burumbay, Seydazimov)+
33:25
+
95:16
+2
242:38
.+
33:54
..+
136:02
..-3+
72:24
6651
22Nazarbayev University 13 (Serekov, Svankulov, Sultanagzina)+
8:00
+1
228:18
-1+
123:15
+
31:29
..+2
178:03
.-6.+
43:54
6671
23Kazakhstan Branch of Moscow State University 1 (Zhuravskaya, Kamalbekov, Abaiuly)+
7:44
+2
161:37
+2
233:58
.+3
165:36
..+1
100:21
..-7+
46:01
6872
24SDU 1 (Turapbekov, Abdraimov, Madinyat)+5
60:22
+
97:20
+3
201:50
.+1
65:13
..+
259:42
...+
74:36
6936
25Kazakhstan Branch of Moscow State University 3 (Tleubayev, Taranov, Shoketayeva)+
18:25
+2
84:07
-1-1+2
198:18
-1-4+
142:37
-8-8+5
292:50
+1
33:35
6967
26Kazakh National University named Al-Farabi 3 (Salimzhanov, Lesbek, Zhanbolat)+
209:43
+
213:16
+
236:56
.+
222:34
..+
243:51
..-1+
247:25
61370
27Kazakh-British Technical University 16 (Ibraimov, Odilzoda, Shalgymbay)+
8:23
+3
70:13
-1.+2
40:47
..+1
167:38
..-4+
25:06
5430
28SDU 5 (Khuzhabayev, Amangeldiyev, Lekerov)+
6:27
+4
161:42
+2
51:55
.+1
91:41
......+
31:54
5480
29Kazakhstan Branch of Moscow State University 4 (Verzhbitski, Taskynov, Sedyakin)+
23:01
+1
179:11
-1.+1
89:40
..+
203:31
...+
39:40
5573
30International IT University 9 (Serzhanov, Kabdoldin, Karzhaubaev)+
14:27
+1
195:16
+
256:39
.+1
71:05
......+
39:27
5615
31Kazakh National University named Al-Farabi 2 (Kapezov, Namazbaev, Adetbekov)+1
9:39
+3
252:36
-1-1+
45:54
..+
220:21
...+
24:46
5630
32Nazarbayev University 7 (German, Alimanov, Yeleu)+1
13:07
+3
170:57
..+1
78:41
..+1
291:09
...+
43:49
5715
33Kazakh-British Technical University 4 (Temir, Mussinov, Sabitkhan)+
13:46
.+4
224:07
.+2
65:50
..+
278:06
...+
32:52
5732
34International IT University 8 (Patarov, Abdysalam, Suhayli)+3
55:00
+1
138:12
-2.+4
267:51
..+
258:19
...+
46:54
5924
35SDU 2 (Akhmetov, Issembergenov, Aimakov)+
54:27
+
125:38
..+1
71:43
.....-34+
55:04
4325
36KazNU 3 (Jantassov, Kuatov, Abdikerimova)+
37:16
+
164:46
-5.+1
79:46
......+
129:05
4429
37Kazakhstan Branch of Moscow State University 2 (Turganbayev, Omarov, Zhussupov)+
14:06
+1
122:55
-1.-10..+1
210:52
...+
52:25
4438
38Kazakh-British Technical University 6 (Bekbergen, Salmenbaeva, Kenzhegaliyev)+1
20:51
-6..+1
158:13
..+1
235:29
...+
60:49
4533
39Kazakh-British Technical University 9 (Baipakbayev, Polichshuk, Shakenova)+1
27:33
+4
258:59
..+1
128:32
......+1
73:13
4626
40Kazakh-British Technical University 2 (Kemalov, Oteu, Amirzhan)+
15:46
+5
213:58
-3.+4
256:05
......+
39:30
4703
41Kazakh-British Technical University 7 (Konyrbaev, Urazaliev, Kenesbayev)+2
35:18
+9
298:45
..+1
63:14
......+
94:22
4730
42Nazarbayev University 16 (Toleuov, Nurgabylov, Zhanbyrtayev)+3
35:26
+1
293:31
+2
222:24
.-2......+
63:01
4733
43Nazarbayev University 9 (Sabitov, Yerzhanov, Sadirov)+
14:12
-2-2.+
159:50
......+
60:20
3233
44International IT University 4 (Abdrashim, Mukhtarkhanuly, Oral)+
75:47
-14-1.+
88:03
..-1...+
81:24
3244
45SDU 6 (Akhmetov, Abildin, Borgalinov)+3
30:15
-3-3.+1
100:14
......+
56:42
3266
46Kazakh-British Technical University 3 (Kabrash, Prenov, Baygereev)+1
17:47
-5..+2
133:27
.....-2+
104:52
3314
47Eurasian National University named L.N. Gumilev 3 (Karakozha, Batirkhan, Muslim)+2
25:40
.-1-1+5
162:00
......+
44:45
3371
48Karaganda State Technical University 1 (Zalutskiy, Slepenkov, Marushka)+
19:07
-3..+3
237:22
......+
96:20
3412
49Kazakh-British Technical University 8 (Kurmasheva, Danil, Zhanar)+
38:16
...+2
220:28
......+
117:48
3415
50Eurasian National University named L.N. Gumilev 4 (Artem, Omirzak, Utyuganov)+
9:19
-2..+1
252:40
......+
143:17
3424
51Nazarbayev University 12 (Massalim, Akash, Akash)+1
19:43
.-15.+3
133:11
......+
221:31
3453
52Eurasian National University named L.N. Gumilev 2 (Amandos, Sultan, Yessenbayev)+
11:34
.-2.+
258:08
......+
191:57
3460
53SDU 3 (Kaliakhmetov, Kynabay, Zharkyn)+
89:07
.-4.+3
147:24
......+
212:46
3508
54Kazakh-British Technical University 5 (Abdalimov, Abdrakhmanov, Mustafin)+
29:53
-3..+1
196:36
......+3
217:44
3522
55Kaz NU 99 Bolashaq (Mambetniyazov, Zhansay, Kadyrbek)+2
66:49
.-7.+5
256:07
......+3
148:29
3670
56Nazarbayev University 6 (Abdrakhmanov, Sagynov, Sadykov)+1
13:12
...-5......+
49:51
282
57Karaganda State Technical University 2 (Frolov, Lebedev, Lavrov)+1
26:44
.-4.-4....-1.+
63:25
2109
58Nazarbayev University 3 (Zhiyenbek, Zhanbek, Akhmetbek)+1
32:38
.-4.-3......+
93:39
2145
58Nazarbayev University 15 (Tumenbayeva, Tursynbek, Aidaraliyev)+
15:12
.-4.-3......+
130:54
2145
60Kazakh Turkish University named Hoja Akhmed Yassawe 2 (Seydulla, Salimbayev, Kanatbekov)+
7:01
..........+
259:18
2266
61Nazarbayev University 11 (Ryskaliyev, Maratkhan, Askaruly)+1
43:47
..........+
212:37
2275
62Kazakh Turkish University named Hoja Akhmed Yassawe 1 (Serdaliev, Raimov, Meldebekov)+
16:15
..........+4
196:41
2292
63Nazarbayev University 18 (Diyas, Brakk, Yakubov)+3
54:07
...+1
182:18
....-1..2316
64Kaz NU 77 (Kasym, Khapez, Alipbek)+
172:25
.-11.+
172:56
.....-2-62344
65Almaty University of Power Engineering and Telecommunications 2 (Sadykova, Von, Kurbashev)+1
38:47
...+4
255:29
.......2393
66Eurasian National University named L.N. Gumilev 5 (Nurgaliyev, Kazhiyev, Tukaeva)+3
131:53
.-1........+
221:46
2412
67International IT University 6 (Kamet, Issa, Raiskhanov)+6
273:08
.-5.-6......+
47:57
2440
68Drogo (Mustafin, Kasymbek, Kenzhebek)+10
151:32
...-9......+5
219:47
2670
69Nazarbayev University 8 (Iskakov, Zhumashev, Ziyashev)+2
38:01
.-1.-1.....-2-1178
70Almaty University of Power Engineering and Telecommunications 3 (Kisselev, Ashirbekov, Zharkinbaev)+4
72:20
...........1152
71Eurasian National University named L.N. Gumilev 1 (Nazarov, Shagiev, Galy)-1.-4........+
220:40
1220
72International IT University 2 (Nukhan, Rustembekov, Eshmuhanbet)-2...+3
226:35
.......1286
73Eurasian National University named L.N. Gumilev 6 (Kubeyev, Ystybayeva, Issabekov)+3
237:54
.-3.........1297
74KazNTU_KiPi_1 (Adilbekov, Nurkamit, Zhanat)+8
153:33
..........-11313
75International IT University 10 (Rashid, Rokhillayev, Mukametkarim)+4
246:35
...........1326
76KazNTU_KiPi_2 (Abiyev, Baiken, Baibossynov)+5
236:56
...........1336
77Almaty University of Power Engineering and Telecommunications 1 (Popkov, Zenchenko, Protsenko)-2...........00
77Kazakh National University named Al-Farabi 4 (Elubai, Turar, Omarbek)............00
77KBTU NBA (Auganov, Askar, Nurzhan)............00
Total runs202139141211793749446014193
Accepted754026115700345111566
Rejected12799115101223715394912627
First Accept4:2618:4851:5580:2421:3238:51172:1664:5738:2810:29
Last Accept273:08298:45256:39275:32267:51291:09292:22294:31294:55259:18