ACM ICPC 2016-2017, NEERC, Kazakhstan Subregional Contest

5:00:00 of 5:00:00
status: over

Show time

RankTeamABCDEFGHIJK=Time
1Kazakh-British Technical University 1 (Nurmash, Amanov, Aman)+
11:14
+1
185:10
+1
98:53
+
236:23
.+
16:19
+1
138:30
+
38:50
+
51:31
+
217:23
+1
40:35
101110
2International IT University 1 (Satylkhanov, Kim, Sultan)+1
13:18
+1
188:58
+1
149:14
+
208:49
-3+1
25:18
+2
139:36
+
71:57
+
59:12
+
221:07
+1
38:36
101251
3Nazarbayev University 1 (Adilbekov, Kalmurzayev, Aitzhanov)+
18:37
+1
275:38
+
51:38
+2
290:12
.+
13:07
+
140:56
+
103:34
+2
93:38
+
268:29
+
32:52
101383
4Kazakh-British Technical University 3 (Akhanov, Amanov, Bolatbekov)+
12:19
-3+
130:36
+1
239:39
.+
7:40
+
221:20
+
71:32
+1
101:18
-1+1
35:06
8876
5Kazakh-British Technical University 5 (Tolegenov, Zhussupov, Toremuratuly)+
7:13
.+2
127:29
+
281:59
.+1
28:56
+1
242:29
+
109:07
+1
43:24
-7+
17:13
8954
6Kazakh-British Technical University 6 (Mussinov, Aitzhan, Kenzhegaliyev)+
9:48
.+1
186:45
+1
155:30
.+
18:50
+3
272:09
+
86:13
+
118:01
.+
33:56
8977
7Nazarbayev University 2 (Khagay, Orynkul, Jubatyrov)+1
46:20
.+
165:34
..+1
23:16
+6
275:39
+
94:09
+
118:38
+
286:05
+
53:15
81220
8Kazakh-British Technical University 4 (Seydazimov, Bekbergen, Nezametdinov)+
8:14
.-4..+1
25:29
+
119:45
+1
163:25
+
86:40
.+3
69:24
6570
9Nazarbayev University 3 (Toktasynov, Mademikhanov, Muryshkin)+
36:14
..+
299:23
.+
47:37
.+
166:54
+2
111:08
.+
28:37
6727
10Nazarbayev University 8 (Ilyassov, Manabayev, Kabdygali)+
15:00
.+1
244:08
..+
22:41
.-1+5
171:05
.+1
64:38
5656
11Suleyman Demirel University 2 (Zigangirov, Seitov, Zharkyn)+
21:34
.-6..+5
134:26
.+
171:00
+
219:23
-4+
18:13
5663
12Eurasian National University named L.N. Gumilev 2 (Aiken, Nurbek, Duisenbaev)+
34:47
....+1
84:59
.+
298:28
+1
186:02
.+
54:06
5696
13Nazarbayev University 16 (Sailanbayev, Kalidolda, Nurgabylov)+
18:09
.-9..+4
74:48
.+
249:02
+3
117:12
.+2
85:33
5723
14Kazakh National University named Al-Farabi (Makhpirov Alisher, Pazylbayev Oibek) +1
105:39
....+3
244:52
.+1
264:04
+
248:57
.+
246:46
51207
15Kazakh National University named Al-Farabi 4 (Kassymbek, Mustafin, Torekul)+11
115:28
.+3
279:11
..+11
249:12
..+1
261:33
.+4
246:33
51750
16Nazarbayev University 19 (Muratov, Tailakov, Sariyev)+
9:44
-1-1..+3
49:57
.+
243:53
-12.+
45:49
4406
17Nazarbayev University 4 (Zhiyenbek, Zhumanov, Imanmalik)+
18:58
.-5..+2
100:45
..+3
187:18
.+
40:05
4445
18Kazakh-British Technical University 2 (Nuptebek, Kali, Kurbanov)+1
34:25
.-2..+5
108:39
.-3+1
145:51
.+
25:42
4452
19Kazakh-British Technical University 15 (Okas, Tatlymuratov, Zhangbyrbayev)+
22:40
....+
49:30
..+1
225:55
.+2
114:08
4470
20Kazakhstan Branch of Moscow State University 1 (Zhuravskaya, Abaiuly, Kamalbekov)+4
62:38
.-8..+1
45:03
.-2+6
195:31
.+
61:56
4583
21International IT University 5 (Abdysalam, Bakhoduri, Chesnokov)+2
42:47
-1-2..+
26:10
.-3+6
290:47
.+
69:24
4587
22Nazarbayev University 11 (Mukhammedyarov, Iyembergen, Doskul)+
26:48
....+2
136:21
..+
266:41
.+
121:14
4589
23International IT University 2 (Oral, Dauirkhan, Auganov)+
46:33
-2+3
272:01
..+2
118:10
..-3.+2
35:07
4611
24Nazarbayev University 12 (Khalimov, Yeltayev, Zhanbek)+
48:45
....+7
233:33
..+
158:29
.+
182:54
4761
25Kazakh National University named Al-Farabi (Malik, Duman, Yerzhan) +
135:15
-2...+5
275:35
..+
273:48
.+3
281:11
41124
26Kazakh National University named Al-Farabi (Mambet, Niyazov) +3
189:01
.-8..+8
265:44
..+
281:27
.+6
272:57
41347
27Nazarbayev University 5 (Khassen, Suleimenov, Ilyas)+
15:58
....+
49:59
..-17.+
32:28
396
28Suleyman Demirel University 8 (Aimakov, Akhmetov, Damiyev)+
14:40
....+2
34:50
.-2-8.+
55:25
3143
29Eurasian National University named L.N. Gumilev 3 (Muslim, Yessenbayev, Karakozha)+
28:29
.-3..+1
46:42
..-11.+
63:01
3157
30Kazakh National University named Al-Farabi (Baidaliyev Askar, Zholmukhanov Darkhan, Salimhan Asylzhan)+
23:57
.-2..+
82:21
....+
125:03
3230
31Kazakh-British Technical University 11 (Salmenbaeva, Tanirbergenova, Kurmasheva)+
21:48
....+3
59:45
....+
97:54
3237
32International IT University 10 (Mukhtarkhanuly, Kabdoldin, Abdrakhman)+
26:38
....+3
102:15
....+
50:54
3238
33Nazarbayev University 7 (Sagynov, Mukashov, Amangeldiyev)+
22:22
-1...+2
128:18
..-2.+
66:21
3256
34Kazakh-British Technical University 7 (Omarov, Ospanova, Beshimov)+
29:38
.-4..+1
80:34
..-4.+1
126:03
3275
35Suleyman Demirel University 5 (Omar, Tursynbek, Mussin)+
24:12
....+1
129:17
..-6.+1
90:08
3283
36International IT University 9 (Makhsutkhanov, Serzhanov, Karzhaubayev)+
33:44
..-4.+2
140:12
..-11.+
74:09
3287
37Karaganda State Technical University 1 (Kim, Frolov, Daukishov)+1
22:22
-1-2..+1
100:45
....+1
138:53
3320
38Kazakhstan Branch of Moscow State University 3 (Tleubayev, Amir, Shoketayeva)+1
57:58
....+1
142:59
.-4-16.+1
85:55
3344
39D. Serikbayev East Kazakhstan state technical university (Aulbekov, Kolotvinov, Shakenov)+1
29:36
-2...+3
110:01
....+1
124:23
3363
40Suleyman Demirel University 6 (Nadyrmagambet, Kabirov, Orazgalieva)+
68:55
.-3..+4
102:57
....+4
35:06
3365
41Kazakh-British Technical University 27 (Amirzhan, Temir, Oteu)+2
39:45
....+1
136:28
....+2
117:39
3392
42Kazakh-British Technical University 18 (Kurmanbay, Ormanov, Temirbay)+3
55:41
-1...+3
123:58
..-8.+
96:21
3394
43Eurasian National University named L.N. Gumilev 6 (Abdilmanov, Zhaksylyk, Zhussupov)+1
59:46
.-4..+3
142:55
..-17.+1
95:56
3396
44Suleyman Demirel University 3 (Toleberdyyv, Almassov, Turusbekov)+1
34:20
-11-3..+6
57:59
..-2.+4
87:38
3398
45Kazakh-British Technical University 13 (Burumbay, Rakhymbergenov, Bolatov)+
54:16
....+5
192:10
..-4.+
66:04
3412
46Kazakh National University named Al-Farabi 1 (Kapezov, Orekhov, Zhienbayev)+1
17:11
.-1..+4
108:25
..-3.+5
91:15
3416
47Nazarbayev University 9 (Abdrakhmanov, Idrissov, Baisyn)+2
171:28
....+3
51:43
....+
112:52
3434
48International IT University 3 (Miropolskiy, Karimov, Kim)+
24:24
.-2..+3
206:55
....+
163:23
3453
49Nazarbayev University 14 (Azimkhan, Maksot, Zhilibayev)+4
32:26
-1...+7
136:07
..-4.+
87:16
3475
50Kazakh-British Technical University 8 (Prenov, Tulebayeva, Okapova)+
34:46
.-1..+3
207:53
....+2
136:36
3477
51Kazakhstan Branch of Moscow State University 2 (Verzhbitski, Taskynov, Sedyakin)+
34:49
....+6
233:47
..-4.+
114:02
3501
52Kazakhstan Branch of Moscow State University 4 (Gazizov, Askergali, Bolotnikov)+2
58:45
....+4
271:54
..-2.+
91:35
3540
53Kazakhstan Branch of Moscow State University 5 (Tankibayeva, Sharipov, Seilov)+1
32:49
.-5..+5
230:54
....+1
172:14
3574
54Nazarbayev University 10 (Akash, Akash, Massalim)+
38:18
.-4..+4
210:30
....+4
171:11
3579
55Kazakh-British Technical University 14 (Kenesbayev, Konyrbaev, Urazaliev)+
29:30
.-1..+7
290:40
.-2-2.+2
113:06
3612
56Nazarbayev University 18 (Amantayev, Sovetov, Semedyarov)+
168:00
.-1..+8
243:36
....+2
89:06
3700
57University of International Business (Zhuman, Zhigmytov, Karkazan)+3
234:55
-3...+4
199:16
....+
134:02
3707
58Suleyman Demirel University 9 (Gabdrash, Khuzhabayev, Lekerov)+
157:45
....+4
271:33
....+3
185:09
3753
59Kazakh National University named Al-Farabi 5 (Kasym, Maksum, Kulzhabai)+2
275:57
....+4
253:17
....+
179:31
3827
60Nazarbayev University 17 (Iskakov, Lezhnikov, Kenzhegaliyev)+
41:57
....-4..-2.+
82:50
2123
61International IT University 6 (Nurashev, Vassyakin, Zhumagali)+
76:33
.-8..-14-2...+1
71:04
2167
62International IT University 8 (Kenjeyeva, Kambarbayev, Mursaliyev)+
28:26
.-2..-3....+
149:08
2177
63Nazarbayev University 6 (Ramazanova, Toleuov, Kenges)+1
53:59
....-3....+
113:16
2186
64Kazakh-British Technical University 16 (Tulepbayev, Mussabayeva, Sissengali)+
104:42
....-4....+
188:16
2292
65Kazakh-British Technical University 10 (Parshukov, Beybituly, Abdalimov)+2
108:38
....-11....+
158:14
2306
66Kostanay State University named A. Baitursynov (Polenko, Zhaksylykov, Arkhipov)+1
160:13
....-3....+
135:12
2315
67Kazakh National University named Al-Farabi (Bostandyk, Zhassulan, Akeshayev) +2
60:03
....-4..-2.+2
186:24
2326
68Suleyman Demirel University 7 (Dabylov, Yerlanuly, Nauryzbayev)+1
138:35
.-5..-6....+2
170:09
2368
69Kazakhstan Branch of Moscow State University 6 (Korobov, Kunakbayev, Bekmaganbetov)+2
175:48
-1...-4....+
163:08
2378
70Nazarbayev University 15 (Shakipov, Karimbayev, Mukanov)+7
141:09
....-4....+1
84:02
2385
71ETU (Berezin Egor) +2
142:58
....-7....+2
220:54
2442
72Esenov Caspian State University of Technologies and Engineering (Sarsenbek, Kassanov, Zhantileuov)+8
136:28
....-10....+
152:17
2448
73Eurasian National University named L.N. Gumilev 1 (Yesseyev, Nurgaliyev, Issabekov)+
124:39
.-5..-6....+4
257:23
2461
73Atyrau State University by H. Dosmukhamedov (Ergozhieva, Kabidenova, Zhanbolayev)+
297:16
....+3
104:42
....-52461
75Kazakh-British Technical University 21 (Kemalov, Kuralbai, Sharapat)+2
176:14
-4........+1
237:19
2473
76Kazakh-British Technical University 20 (Tazhibayev, Sebepkaliev, Mustafin)+3
281:39
-4-1..-8....+3
113:01
2514
77International IT University 4 (Abenov, Abdrashim, Moldagaliyev)+
111:02
.-7..-10....+10
204:19
2515
78Karaganda State Technical University 2 (Marushka, Omar, Velinskiy)+
239:23
-5........+1
269:01
2528
79Kazakh-British Technical University 22 (Gaziz, Yesenzhanov, Maksat)+1
248:55
....+3
278:52
.....2606
80Suleyman Demirel University 4 (Zhanibekov, Alkuatov, Adilayev)+8
187:10
.-5..+3
257:15
....-52664
81Kazakh-British Technical University 12 (Kenen, Bakytbek, Rakhmetov)+
23:05
....-5....-7123
81Kazakh-British Technical University 9 (Zhanaikhanov, Muhamedzhanov, Kazbek)+
23:30
....-8....-4123
83Kazakh-British Technical University 23 (Bakdaulet, Yersultan, Umarov)+
25:04
.-3..-7.....125
84Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 8 (Yemtsev, Isabekov, Ovezov)+
32:20
-4...-7....-1132
85Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 9 (Bakijev, Usserbaev, Bayakhmetov)+
55:21
.-2.......-13155
86Kazakh National University named Al-Farabi 2 (Togizbay, Chikibayeva, Makhat)+
56:38
..........156
87Kazakh National University named Al-Farabi (Zhaken Yerbolat, Askar Amanzhol, Zhansay Asanali) +
122:54
.........-11122
88Kazakh-British Technical University 19 (Abdugaliyev, Axubayev, )+1
118:20
.........-61138
89Karaganda State Industrial University (Prokhorovich, Kim, Kuntush)-2.........+2
203:15
1243
90International IT University 7 (Mamyrkhan, Beysenbek, Kim)+
292:00
-4........-21292
91Eurasian National University named L.N. Gumilev 5 (Galy, Nazarov, Shagi)+5
230:28
....-2....-21330
92International IT University 11 (Suleimen, Altynbek, Umarov)-1-2-1..-1....+3
284:11
1344
93Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 1 (Stremetskaya, , )...........00
93Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 2 (Frolov, Kilibayev, Myrzabai)...........00
93Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 3 (Kirkitsa, Pissarenko, Kim)-3..........00
93Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 4 (Ilbessinov, Khashimzhan, Shanayev)-1-1.........00
93Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 5 (Khabidullin, Adilkhanov, Makhatov)..-4.......-800
93Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 6 (Sartay, Yessengeldin, Funkner)...........00
93Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 7 (Zhangazy, Nuraliyeva, Abishev)...........00
93Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 10 (Baisalov, Ten, Ni)...........00
93Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 11 (Toksabaeva, Toleyzhan, )-6..........00
93Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 12 (Pisarenko, Kim, Kirkitsa)...........00
93Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 13 (Bobrovskiy, Ziyaev, Aldamzharov)...........00
93Eurasian National University named L.N. Gumilev 4 (Altaev, Manakbaev, Ahmet)...........00
93International Academy of Business 1 (Alibieva, Alibayev, Aimakov)...........00
93International Academy of Business 2 (Nurgazinov, Davlyatov, )...........00
93Kazak University of Economic, Finance and International Trade (Sagatov, Konstantinov, Vdovin)-1.........-500
93Kazakh National University named Al-Farabi 3 (Bektugan, Dukenbay, Nurpapa)-3..........00
93Kazakh Turkish University named Hoja Akhmed Yassawe 1 (Seydulla, Usen, Sadyk)..-4..-8....-300
93Kazakh Turkish University named Hoja Akhmed Yassawe 2 (Abdikadyr, Saginbaeva, Yskak)..........-200
93Kazakh-British Technical University 17 (Usmanova, Zhamalbek, Khalykbayev)-3....-2....-700
93Kazakh-British Technical University 24 (Srailov, Batralieva, Izni)-1-6........-100
93Kazakh-British Technical University 25 (Aitore, Zharkeyeva, Omarali)-3..........00
93Kazakh-British Technical University 26 (Markitanov, Murzashev, Sangerbaev).-7-2........00
93Kazakh-British Technical University 28 (Zhandaulet, Mun, Jangirov)..........-1600
93Kazakh-British Technical University 29 (Sagidullina, Turysbek, Smagulova)..-1.......-200
93Kazakh-German University (Sopp, Nakispekov, )-3-1.........00
93Kazakhstan Engineering and Pedagogical University of Nations 1 (, , )...........00
93Kazakhstan Engineering and Pedagogical University of Nations 2 (, , )...........00
93Kazakhstan Engineering and Pedagogical University of Nations 3 (, , )...........00
93Kazkh National Agrarian University (Suyundikov, Okhasov, Rakhimkulov)-1..........00
93Kokshetau University A. Myrzahmetov (Umbetova, Erkisheva, Kazanova)...........00
93Kyzylorda State University named Korkut Ata (ORYNBASAR, NURBEK, ARDAK).-2........-300
93Nazarbayev University 13 (Akhmetov, Yelubay, Myrzakhmet)...........00
93North Kazakhstan State University (, , )...........00
93Pavlodar State University named S. Toraigyrov 1 (Makovskiy, Sabitov, Botahanov).....-1.....00
93Pavlodar State University named S. Toraigyrov 2 (Ilchubayeva, Yarussov, Kosinov)-2..........00
93Semipalatinsk State University named Shakarim (Zhumagaliev, Bakirov, Karpova)...........00
93South Kazakhstan State University named M. Auezov (Makushev, Piriyev, Lukichyov).-6.........00
93Suleyman Demirel University 1 (Kim, Aisin, Ikram)...........00
93Taraz State Pedagogical Institute (Agarkov, Sabirova, Averyanov)..........-300
93Turan University (Kassen, Aldabergenov, Goncharov)-1-1.........00
93Kazakh National University named Al-Farabi (Kharaman, Kenes, Danabek) ...........00
93AUPET 2(Kozhabekov, Burakhan, Tynyshtyk) -2-2.........00
93Shymkent University (Altybai A, Kozhageldi A, Kambarova A) ...........00
93Pavlodar State University named S. Toraigyrov 3 (Dias Anuarbekov, Madina Ayazbaeva, Daniar Tulegenov)...........00
93KazNAU (Kamalov Nurgali, Tinesov Matfei, Ilahunov Amirdin) ...........00
93ETU (Orazbayev Abylai, Kabyldy Ali, Nurgali Daulet) ..-5.......-200
93Kazakh National University named Al-Farabi (Bostandyk Sayazhan, Zhazuzakh Mukhtar, Akashayev Maksat) ...........00
93Kazakh National University named Al-Farabi (Yertuyak Aibek, Seitkhanova Shynar,Amanbayev Alibek) ...........00
93Kazakh National University named Al-Farabi (Makhambetkyl Abylai, Beisenaly Zhambyl, Mukhtarov Yersin) ...........00
Total runs24797164153407243320416284
Accepted90310706281424479
Rejected1579415483345161918012205
First Accept7:13185:1051:38155:307:40119:4538:5043:24217:2317:13
Last Accept297:16275:38279:11299:23290:40275:39298:28290:47286:05284:11