ICPC 2020–2021, Kazakhstan Regional Contest

5:00:00 of 5:00:00
status: over

Show time

RankTeamABCDEFGHIJKLMN=Time
1SDU: 2 (Said, Kenes, Baibolov)+
6:27
+
11:00
+2
170:02
+
38:11
+2
49:30
+1
99:34
.-1+
15:50
..+
153:06
+
10:12
+1
75:51
10746
2IITU: 1 (Baimukanov, Kyzyrkanov, Sardarbekov)+
3:25
+
6:47
+6
216:34
+2
23:29
+2
65:24
+
37:06
.-5+
27:56
..+
279:32
+
5:50
+
90:47
10951
3IITU: 2 (Shormankhan, Khlynovskiy, Kamzabek)+
4:05
+
8:39
+12
281:27
+2
65:05
+3
100:51
+
108:52
-1-1+
6:44
-1-1-2+1
15:06
+2
202:50
91189
4Kazakh-British TU: 1 (Bekbolatuly, Zhumashev, Omarov)+
6:17
+
9:33
+4
154:13
+
25:13
+10
185:36
+20
236:43
..+1
18:16
...+
13:46
+1
71:10
91437
5Kazakh-British TU: 4 (Khibadullin, Absatov, Safargaliyev)+
5:09
+
9:45
+2
120:16
+
52:16
-4+
159:36
..+
7:50
...+1
28:56
+1
121:16
8581
6Nazarbayev U: 4 (Khamiyev, Ilyas, Asmatullayev)+
8:32
+
15:52
-15+2
87:48
+1
108:13
+
157:28
..+
21:02
...+
13:34
+
158:40
8627
7Nazarbayev U: 1 (Aldazharov, Omarov, Batyrkhan)+
5:51
+
10:29
-6+1
71:16
+
143:02
+3
203:27
-9.+2
42:56
...+
13:17
+1
171:56
8798
8IITU: 3 (Muratov, Botakanov, Altynbekov)+
2:35
+
14:32
+3
252:14
+6
121:01
-17+
159:07
..+
11:39
...+1
24:57
+
171:48
8954
9Nazarbayev U: 6 (Yerkimbekov, Gallam, Zeineken)+
6:19
+
5:55
+1
269:31
+
71:53
-1+
203:08
..+3
34:32
...+2
21:10
+3
181:07
8970
10IITU: 4 (Niyazbekov, Tussupbekov, Ibraim)+
5:30
+
10:50
+16
241:43
+2
86:38
-16+1
140:28
..+
15:36
...+3
35:29
+
169:09
81141
11Nazarbayev U: 2 (Bauyrzhanuly, Turysbek, Sharau)+
3:38
+
6:23
+4
289:50
+
62:45
.+16
286:15
..+1
16:48
...+1
33:12
+1
119:05
81274
12Kazakh-British TU: 3 (Kozhakhmetov, Dairov, Okas)+
4:36
+
9:42
-17+
30:38
-15+
148:28
..+
19:27
...+
15:13
+1
93:48
7338
13Nazarbayev U: 5 (Khismet, Kabizhanov, Khaireden)+
4:47
+
9:30
-4+2
87:46
-9+
167:55
..+
31:12
...+
14:44
+
129:15
7481
14Kazakh-British TU: 2 (Aimagambetov, Kussainov, Kaisar)+
4:09
+
13:15
-19+2
104:56
-13+
131:35
..+1
33:35
...+2
26:22
+1
185:51
7616
15Kazakh-British TU: 6 (Issenbayev, Zhumash, Tileuov)+1
4:13
+
7:38
.+
57:47
.+
124:28
..+1
18:44
...+
39:46
+6
281:06
7690
16IITU: 5 (Mazylo, Mukhamejanov, Manashov)+
3:38
+1
17:33
+6
273:12
+1
74:59
-1+
95:43
..+2
35:40
...+1
28:55
-17745
17Nazarbayev U: 3 (Kozhakhmet, Saparbek, Yussupov)+
6:08
+
4:51
+5
167:09
+2
63:10
+4
234:32
-4..+
26:37
...+
30:09
-67750
18Kazakh-British TU: 11 (Zhumalin, Akhmetov, Turgyn)+
6:45
+
8:42
-10+
67:39
.+
284:35
..+3
31:15
...+2
59:15
+1
176:25
7751
19KazNU: 1 (Mambetniyazov, Tileubek, Sattarkulov)+
3:42
+
12:24
-6+5
212:43
.+
173:32
..+
44:06
...+
18:35
+2
256:06
7858
20Nazarbayev U: 11 (Kakim, Kirillov, Tolebay)+
13:05
+
5:31
-1+
79:19
-3...+
44:12
...+
27:38
+1
213:11
6401
21AITU: 1 (Beisenkhan, Yessengeldi, Panov)+
5:49
+
12:59
.+
99:41
-3...+
23:14
...+1
42:43
+
239:34
6440
22SDU: 4 (Akhmetkerey, Bakytzhan, Nurgaliyev)+
5:46
+
10:24
.+
70:16
-8...+1
33:57
...+
22:45
+2
242:31
6442
23Eurasian NU: alem unit (Kuttymbek, BAIRAMOV)+
5:14
+
11:02
+5
204:15
+
64:33
-5...+1
41:21
...+
20:33
.6465
24AITU: 5 (Abdykalykov, Mazhiken, Alimkhan)+
6:16
+
15:45
.+2
81:31
....+3
46:59
...+1
33:14
+1
190:43
6511
25IITU: 7 (Mikhalko, Jankurazov, Sarsenov)+
3:34
+
7:48
-10+3
87:53
.+
148:18
..+6
30:56
...+1
48:15
.6523
26Kazakh-British TU: 5 (Myeiram, Dauletov, Nurtayev)+
10:47
+
19:06
-15+2
209:48
....+
18:25
...+1
46:01
+3
169:15
6591
27AITU: 4 (Ozhetov, Yessenaman, Khodzhabekov)+
10:24
+
23:15
.+1
184:13
-2-1..+
40:35
...+
58:24
+1
264:47
6619
28AITU: 3 (Taukenov, Nurzhanov, Baikadamova)+
7:14
+
15:10
.+
154:33
....+3
61:49
...+
50:20
+2
241:02
6628
29Nazarbayev U: 10 (Saduakhas, Tarikh, Saiyngali)+1
5:26
+1
12:24
-3+1
153:42
.-4..+2
36:02
...+3
59:34
+1
255:17
6700
30Kazakh-British TU: 23 (Balzhanov, Oral, Nuptebek)+
7:31
+
14:29
.+
72:11
-2...+
40:09
...+
19:22
.5152
31SDU: 3 (Bissimbayev, Nurmangaliyev, Bagytov)+
3:38
+
9:35
-12+
94:37
....+
20:00
...+1
37:27
.5183
32SDU: 1 (Mustakhov, Daulet, Yernat)+
10:56
+
16:51
-6+
51:12
-12...+1
34:28
...+2
63:52
.5234
33Nazarbayev U: 13 (Seit, Mussagali, Almukhan)+
7:42
+
6:04
.+3
115:27
....+
50:50
...+
21:39
-75259
34Nazarbayev U: 7 (Kontorbayeva, Suiirkhanov, Ussoltsev)+
8:32
+
11:36
.+
101:56
-4...+2
61:07
...+
41:45
-25262
35Kazakh-British TU: 12 (Shamoi, Turdybay, Valikhanov)+
6:39
+
14:35
.+
119:55
....+
27:56
...+2
94:03
.5300
36Nazarbayev U: 8 (Zhursinbek, Aimenov, Imanberdiyev)+
3:52
+
8:51
-5+3
118:29
....+1
35:23
...+1
58:58
-15322
37Nazarbayev U: 14 (Amangeldiyev, Kalkayev)+1
8:38
+
15:22
.+
174:34
....+
51:15
...+2
41:41
.5349
38IITU: 6 (Soldatbay, Abdrakhman, Kabdoldin)+
4:44
+
12:56
.+1
98:36
-12...+1
73:57
...+4
56:19
-55363
38Kazakh-British TU: 22 (Butakova, Yakimov, Sarvardin)+
6:00
+
12:50
.+
140:43
.-5..+
43:11
...+3
102:08
.5363
40AITU: 2 (Issaliyev, Seitbayev, Kemelkhan)+
10:35
+
6:34
.+1
172:03
-18...+2
46:04
...+3
27:12
.5381
41Nazarbayev U: 16 (Tokan, Akizhanov, Segizbayev)+
12:16
+
30:22
.+3
137:17
.-2..+
61:34
...+1
70:11
.5390
42Kazakh-British TU: 17 (Saken, Assylbekov)+
14:41
+
24:00
-4+
152:24
....+
128:05
...+1
61:17
.5399
43Kazakh-British TU: 7 (Zhanibek, Shagirov, Zhamauov)+
13:00
+
20:15
.+2
220:37
.-2..+
43:29
...+
75:19
.5411
44Kazakh-British TU: 10 (Ayupov, Aip, Mukhambetov)+
16:25
+
9:08
-6+
200:59
....+
54:08
...+3
121:27
-15460
45KazNU: 3 (Muratbekov, Zhylkybayev, Muratuly)+2
7:43
+
19:06
.+1
244:16
.-3..+1
80:22
...+
45:01
.5475
46Nazarbayev U: 18 (Madaniyatova, Alkanov, Konstantinov)+
7:05
+
27:11
-2+2
273:13
.-1..+
63:37
...+
146:28
.5556
47Nazarbayev U: 9 (Kushkinbayev, Mukhituly, Myrzakhan)+
13:29
+
21:39
.+
215:03
-2...+1
49:25
...+6
166:26
.5604
48KazNU: 5 (Yergesh, Zhanseit, Nyssanbayeva)+
10:35
+
16:42
.+5
235:43
....+
48:56
...+7
192:51
.5741
49KazNU: 2 (Bektursyn, Abilov, Yerimbetov)+
5:52
+1
19:21
.+4
242:15
....+2
56:13
...+13
103:16
.5825
50Kazakh-British TU: 9 (Bazarbekov, Moldakhmet, Iskakbay)+1
7:55
+
13:05
.-4-1-1.-1+1
30:47
-1..+2
65:01
-14195
51Kazakh-British TU: 21 (Alemarov, Almabekov, Melissov)+
9:46
+1
20:07
.-2....+
44:35
...+1
99:19
.4212
52AITU: 8 (Duldiyev, Kapizov, Ibragim)+
8:44
+
15:11
..-26...+
105:41
...+2
71:12
.4239
53AITU: 6 (Ozhogov, Baimurzin, Bolatbekov)+
4:56
+
30:04
.-5-3...+2
40:14
...+5
112:30
.4326
54AITU: 7 (Taubakabyl, Amangeldiyeva, Tastanbek)+1
8:45
+
12:07
..-2...+2
35:14
...+3
198:06
-14373
55KazNU: 9 (Asuov, Rakhimov, Saidrakhimov)+
7:53
+
20:07
...-1..+
74:05
...+6
179:04
.4400
56AITU: 10 (Kalmakhanov, Zholdybay, Seidakhmet)+
8:28
+
18:43
......+
111:57
...+2
225:13
.4402
57Nazarbayev U: 19 (Ospanova)+
13:29
+
25:15
......+5
129:02
...+5
72:58
.4439
58KazNU: 4 (Zhumagaliev, Baidauletuly, Shaikhyslam)+2
9:40
+
21:01
......+1
220:02
...+4
176:16
.4566
59IITU: 8 (Pazyl, Zhetpisbaeva, Amantaev)+
16:58
+
14:11
..-1...+3
82:34
...+10
226:39
-24598
60Kazakh-British TU: 8 (Yestemir, Zhumash, Abdullina)+
7:29
+
15:23
......+2
78:12
...+14
215:36
.4635
61Kazakh-British TU: 20 (Absatov, Yesmoldin, Khamitov)+
16:14
+
12:07
......+
77:20
...+14
259:03
.4644
62IITU: 10 (Ziyatbek, Baimbet, Alibek)+
6:02
+1
17:21
......+
93:49
...-4.3136
63SDU: 6 (Alibekuly, Narynbayev, Shukirov)+
7:59
+
5:09
-3.....+5
122:06
...-13.3234
64KSTU: 1 (Tissen, Kisselyov, Ishbulatov)+
20:06
+
50:05
-3.....+1
148:10
...-5.3238
65AITU: 9 (Alibekov, Pak, Kazdayev)+
13:29
+
18:20
-2.....+7
260:35
...-6.3431
66Kazakh-British TU: 15 (Kalmakhan, Bissenova, Kinesova)+
10:00
+
16:17
..-3...-2...-4.226
67SDU: 5 (Kalel, Satemirov, Zhumekin)+
11:03
+
23:36
..........-7.234
68Kazakh-British TU: 25 (Molutov, Tleuzhanuly, Kenen)+
11:22
+
25:42
-4.....-1...-1.236
69IITU: 12 (Kadirov, Akhmetov, Shakieva)+
7:08
+1
17:48
......-3.....244
70IITU: 11 (Semeikhan, Kuttybai, Utebaeva)+
14:54
+
35:25
-1.........-1.249
71Nazarbayev U: 12 (Jalmukhambetov)+
20:59
+
34:25
......-1.....254
72Kazakh-British TU: 26 (Ablkhatin, Khamidulla, Imangaliyev)+1
12:47
+
43:19
..-13...-4...-7.275
73IITU: 9 (Adilkyzy, Zhumabek, Rsaliyev)+1
31:02
+
27:59
............278
74Nazarbayev U: 15 (Sapargaliyev, Kairatbek, Kazybekov)+
52:28
+
34:18
..........-5.286
75KazNU: 6 (Kabdygaliev, Azatbekuly, Temirbolat)+2
22:25
+
36:45
..........-10.298
76Kazakh-British TU: 14 (Mukan, Sarsengaliyev, Sagynbayev)+
8:32
+3
36:51
......-5.....2104
77Nazarbayev U: 17 (Muktubayeva)+
64:37
+
77:36
............2141
78IITU 13+
177:49
+
194:50
............2371
79KazNU: 8 (Mazhit, Kengesov, Turapbaev)+2
183:26
+2
132:32
..........-1.2395
80Nazarbayev U: waffler (Duisebay)+4
257:47
+
268:45
-2...........2605
81KazNU: 7 (Bibosh, Bakytzhanov, Zhenis)-2..-1..........00
Total runs122992421252308810815721427186
Accepted8380124971900670026225
Rejected391923076223691089021220961
First Accept2:354:51120:1623:2949:3037:066:44153:065:5071:10
Last Accept257:47268:45289:50273:13234:32286:15262:59279:32259:03281:06