IFMO Training 12 - October 25, 2007

5:00:00 of 5:00:00
status: over

runs: 325, accepted: 97
last success: Warsaw U Hammerheads: Cygan, Pilipczuk, Wolski, I, 4:58:38

TeamABCDEFGHIJK=TimeRank

Warsaw U Hammerheads: Cygan, Pilipczuk, Wolski+
19:19
+
82:26
+2
171:32
.+2
228:12
+
42:04
+
110:26
+
15:48
+
298:38
+
35:19
+2
230:47
1013501
SPb IFMO 1: Abdrashitov, Paraschenko, Tsarev+
32:47
+3
115:31
+
64:30
-6+2
198:32
+
60:57
+1
224:11
+
14:12
.+2
142:54
-1810092
SPb IFMO 3: Buzdalov, Isenbaev, Oparin+
21:29
+7
204:15
+
171:21
.+2
256:46
+
167:37
+1
247:42
+
14:40
.+2
131:44
.814513
SPb IFMO 2: Akhmetov, Danilov, Sinev+1
44:37
+1
171:32
+
119:18
.-6+1
87:31
+1
193:18
+
20:55
.+5
79:18
.78934
SPb IFMO 4: Akhi, Feskov, Poromov+1
25:21
-12+5
259:21
..+
43:23
+3
114:30
+
16:11
.+3
156:30
.68535
Kiev NU DDragons: Neyter, Raichuk, Rizvanov+2
31:19
+12
171:36
+1
237:54
..+1
115:58
.+
38:59
.+9
220:39
.613126
SPb IFMO 5: Kapun, Skorynin, Yolkin+
127:30
-4+2
140:08
..+1
46:08
-6+
23:07
.+
78:30
.54747
SPb IFMO 9: Danilchenko, Kazakov, Pelekhan+
71:04
.-3..+
175:31
+1
261:52
+2
34:10
.+
208:08
.58098
SPb IFMO 6: Fedotov, Kolobaev, Sokolov+
70:47
-2...+
219:35
+4
170:03
+
32:20
.+5
161:33
.58329
SPb SPU 1-Fieldtech: Kiselev, Mishunin, Yaroslavtsev+
60:05
.+
289:58
..+5
253:03
-1+
21:12
.+
153:27
.587610
SPb IFMO 8: Kostenko, Liferenko, Ulyantsev+1
57:12
.+1
266:48
..+6
235:42
-1+
37:13
.+
165:13
.592011
SPb IFMO 11: Alexandrov, Nadtochiy, Sergushichev+5
136:18
.+6
296:39
..+
108:50
.+
18:17
.+1
178:02
.597612
SPb IFMO 10: Makarov, Pershin, Sergeev+
22:28
-4+1
130:38
..-8.+
17:26
.+
70:16
.425913
SPb IFMO 7: Bissenov, Dolgikh, Toropov+1
30:42
-1-5..+2
236:55
-1+1
17:07
.+
99:20
.446214
SPb ETU CAR: Amelichev, Chekh, Romanovsky+
55:09
.-2..+
184:07
.+
125:28
.+1
264:27
.464815
Belarusian SU 7: Bondarenko, Goncharov, Yarats-2....+
18:01
.+
25:29
...24316
SPb IFMO 12: Minyuk, Panichev, Ustinov+5
277:34
-3...-2.+
15:24
...239217
Kazakh NTU 1: Iglikov, Kairzhanova, Sklonin.+10
86:00
..+11
173:44
......267918
Moscow IPT Fizteh: Afanasiev, Kadochnikov, Zorkin.+1
64:23
....-4....18419
MA of SE MSA#1: Bobkov, Kubarkov, Mochalov.......+1
135:17
...115520
SPb IFMO 14: Chebaturkin, Tereskin, Tsvetkov..-4........0021
VolSU #1: Gulyaev, Nizhnikov, Satybaldyev.-2.........0021

Total runs3469436284431221434
Accepted1671105167181151
Rejected186232623282440283