ITMO University Training 52 - September 16, 2014

5:00:00 of 5:00:00
status: over

runs: 75, accepted: 49
last success: SPb IFMO 2: Akhi, Feskov, Poromov, J, 4:58:57

TeamABCDEFGHIJ=TimeRank

SPb ITMO University 1: Korotkevich, Minaev, Vasiliev+
8:28
+
16:16
+
27:56
+1
116:30
+
140:45
+
151:47
+
61:34
+1
207:07
+1
163:14
+
109:23
1010581
SPb IFMO 1: Buzdalov, Isenbaev, Kapun+
18:03
+
9:48
+
42:23
.+
71:31
+
132:08
+1
192:31
+1
277:51
+1
292:46
.810932
SPb IFMO 2: Akhi, Feskov, Poromov+
12:57
+1
26:13
+
207:14
.+
132:37
+1
219:46
+1
163:37
.+
124:53
+1
298:57
812613
SPb IFMO 4: Kever, Melnikov, Nosenko+
33:42
+
20:27
+
79:14
.+
181:35
.+2
198:09
.+
261:18
.68124
Novosibirsk SU Pluseg: Atuchin, Butyugin, Sorokin+
41:37
+
18:45
+
126:52
.+
215:17
.+
75:35
.+6
292:02
.68875
Novosibirsk SU Burning: Golubev, Scherbina, Vasilevsky+
25:21
+
114:43
+
194:45
.+
230:11
.-1...45636
SPb IFMO 7: Alexandrov, Kazakov, Sergushichev+1
26:44
+
77:38
+3
277:30
.......34607
Polotsk SU 1: Macuk, Sukharukov, Tuchina+
110:52
.........11108

Total runs10912264114143
Accepted8871636262
Rejected2151015281