Harbin ACM ICPC training camp. Day 1. November 17, 2014

5:00:00 of 5:00:00
status: over

runs: 182, accepted: 81
last success: HU (He Ming, Wang Ruiqi, Yang Yemeng), A, 4:32:13

Show time

RankTeamABCDEFGHIJK=Time

1HIT1 (Zheng Bo, Shi Ruimeng, Bao Hangbo)+
87:20
+2
62:09
+
108:55
+
82:26
.-1.+
19:47
+1
188:14
+
51:54
.7657
2HIT2 (Fu Yan, Su Jiaxuan, Xu Jian)+
57:31
+
9:52
+
144:53
+
37:07
...+
74:06
.+2
54:50
+1
230:47
7665
3HIT0 (Feihu Tang)+2
103:14
+1
77:09
+
80:59
+
123:30
-5+
175:49
.+
48:54
.+
136:38
.7802
4HIT4 (Gu Wei, Shi Shaosuai, Wang Yingdong)+
81:57
+
38:32
+
192:08
+
43:27
...+
21:55
.+
125:58
.6500
5HIT5 (Zhou Qi'an, Gao Yuan, Zhang Nailiang)+8
117:47
+
19:50
+
169:52
+
30:05
...+
44:50
-1+
134:55
.6673
6HIT3 (Feng Aidi, Yao Yingjie, Dong Yufei)+
181:40
+
34:50
+
221:41
+
25:40
...+
69:50
.+4
139:04
-16749
7HUST (Cheng Xingliang, Wang Haotian, Peng Wenwen)+3
132:40
+4
91:26
+1
223:53
+
72:33
...+
106:02
.+
51:54
.6835
8HIT8 (Geng Fei, Wang Zihao, Xu Shiyu)+1
98:13
+
57:48
+6
254:46
+
64:54
-1..+2
23:54
.+4
189:25
.6945
9HIT7 (Sun Rihui, Pei Tong, Jin Zhuolin)+
137:22
+
30:28
.+
84:02
...+
94:00
.+7
174:55
.5659
10NEFU (Lv Shubao, Zhai Xiang, Zhou Yukun)+1
171:02
+1
55:18
-2+
52:52
-2..+
128:03
.+3
199:32
.5705
11HU (He Ming, Wang Ruiqi, Yang Yemeng)+
272:13
+
30:37
.+
56:54
...+
99:53
.+6
137:37
.5714
12HEU2 (Liu Xiaodong, Qi Tianyu, Tang Weixuan)+1
214:17
+
41:27
.+
61:55
...+
121:58
.-3.4457
13HIT6 (He Zuguang, Hong Chenyang, Wu Yongxing)+1
168:25
+1
96:27
.+
84:54
...+
118:44
.-4.4506
14HEU1 (Song Xu, Gao Xiang, Sun Yue)+3
178:53
+2
63:33
.+
83:58
...+
101:57
.-8.4525

Total runs35251715820223523
Accepted1414814010171111
Rejected21119181052412
First Accept57:319:5280:5925:40175:4919:47188:1451:54230:47
Last Accept272:1396:27254:46123:30175:49128:03188:14199:32230:47