Harbin ACM ICPC training camp. Day 3. November 19, 2014

5:00:00 of 5:00:00
status: over

runs: 212, accepted: 49
last success: HEU1 (Song Xu, Gao Xiang, Sun Yue), E, 4:58:20

RankTeamABCDEFGHIJKL=Time

1HIT8 (Geng Fei, Wang Zihao, Xu Shiyu)+1
21:35
.+1
126:53
.+4
229:10
.+
91:26
+1
50:04
.+1
289:55
..6966
2HIT1 (Zheng Bo, Shi Ruimeng, Bao Hangbo)+
21:32
-14+4
262:10
.+1
148:20
.+
41:30
+1
93:57
....5685
3HIT5 (Zhou Qi'an, Gao Yuan, Zhang Nailiang)+
49:05
+1
237:38
..+
159:07
-2+
38:28
+5
122:19
....5725
4HUST (Cheng Xingliang, Wang Haotian, Peng Wenwen)+1
39:41
...+6
220:42
.+1
70:08
+
60:02
....4549
5HEU1 (Song Xu, Gao Xiang, Sun Yue)+2
39:24
..-8+1
298:20
.+3
156:51
+1
119:19
....4752
6HIT2 (Fu Yan, Su Jiaxuan, Xu Jian)+
25:37
.-1...+
16:57
+
40:18
....381
7HIT3 (Feng Aidi, Yao Yingjie, Dong Yufei)+1
28:47
.-10...+
71:06
+1
137:36
....3276
8HIT4 (Gu Wei, Shi Shaosuai, Wang Yingdong)+1
19:02
.-3.-4.+
45:19
+4
276:08
....3440
9HU (He Ming, Wang Ruiqi, Yang Yemeng)+
37:44
.....+
90:17
+8
275:36
....3562
10HIT9 (Li Kuo Ran)+2
61:28
.....+4
93:43
+3
264:24
....3598
11HIT7 (Sun Rihui, Pei Tong, Jin Zhuolin)+
24:42
-7-8...+1
126:41
-2....2170
12HEU2 (Liu Xiaodong, Qi Tianyu, Tang Weixuan)+
28:35
.....+4
176:36
-2....2284
13HIT6 (He Zuguang, Hong Chenyang, Wu Yongxing)+
40:11
.....+6
169:53
-6....2329
14NEFU (Lv Shubao, Zhai Xiang, Zhou Yukun)+2
47:46
.....+8
260:42
-5....2507
15HIT0 (Feihu Tang).+
252:32
..........1252

Total runs242429925242530400
Accepted142205014110100
Rejected102227920228420300