Harbin ACM ICPC training camp. Day 4. November 20, 2014

5:00:00 of 5:00:00
status: over

runs: 284, accepted: 85
last success: HEU1 (Song Xu, Gao Xiang, Sun Yue), H, 4:51:06

RankTeamABCDEFGHIJKLM=Time

1HIT2 (Fu Yan, Su Jiaxuan, Xu Jian)+1
12:30
+6
207:14
+
81:14
+1
25:38
+1
53:42
+1
87:52
+1
129:17
+
91:02
+1
110:26
.+2
185:23
+
279:14
.111539
2HIT4 (Gu Wei, Shi Shaosuai, Wang Yingdong)+3
146:07
+11
275:37
+
22:35
+
17:06
+1
58:31
+1
164:31
+
62:17
+
104:26
+1
177:37
+5
260:20
-3..101725
3HIT5 (Zhou Qi'an, Gao Yuan, Zhang Nailiang)+
15:17
+8
249:34
+3
88:28
+
135:54
+2
114:19
+1
290:11
+
155:49
+1
91:29
+1
198:25
....91655
4HIT3 (Feng Aidi, Yao Yingjie, Dong Yufei)+
102:04
-15+2
33:28
+1
59:15
+2
56:46
+3
106:09
+
165:24
+
192:08
+
166:54
..-5.81039
5HUST (Cheng Xingliang, Wang Haotian, Peng Wenwen)+2
85:44
+6
251:58
+1
144:07
+2
252:38
+2
31:35
+3
231:42
+1
113:56
+
173:32
-6....81620
6HEU1 (Song Xu, Gao Xiang, Sun Yue)+
135:05
.+2
90:39
+1
38:53
+5
106:22
+
253:19
+
171:19
+2
291:06
.....71284
7HIT6 (He Zuguang, Hong Chenyang, Wu Yongxing)+2
125:57
.+2
135:00
+
34:17
+5
140:55
.+
266:00
+
181:50
+2
266:42
....71367
8HU (He Ming, Wang Ruiqi, Yang Yemeng)+3
229:03
.+
48:35
+2
115:14
+7
166:12
.+
183:37
+
195:25
+6
287:49
....71583
9HEU2 (Liu Xiaodong, Qi Tianyu, Tang Weixuan)+3
246:41
-2+1
99:19
+
77:03
+1
57:15
.+
248:44
+
152:23
.-1...6979
10NEFU (Lv Shubao, Zhai Xiang, Zhou Yukun)+1
133:42
.+3
97:43
+6
273:06
+2
81:52
..-1.....4824
11HIT9 (Li Kuo Ran)+
224:26
.+4
161:11
+2
271:22
-4...-1....3776
12HIT0 (Feihu Tang).........+1
259:33
-1+2
289:45
.2608

Total runs28552929501511132611890
Accepted12511111169962120
Rejected1650181839924209770