ETH Trainings week 2017. Day 05. 28 April 2017

5:00:00 of 5:00:00
status: over

Show time

RankTeamABCDEFGHIJ=Time
1ITMO University 1 (Belonogov, Smykalov, Zban)+1
61:39
+1
45:34
+2
179:11
+2
107:07
+1
255:43
+1
104:45
+1
36:32
.+4
277:22
-281324
2* Warsaw University+
73:01
+
13:01
+
230:01
+4
159:01
+
272:01
+
138:01
+3
97:01
.+4
203:01
.81405
3* SPb SU Burunduchki: Davydov, Kopeliovich, Petrov+
56:50
+
34:58
+1
228:48
+1
161:10
.+
169:17
+1
37:37
.+3
134:33
.7939
4* Moscow IPT Cryptozoology: Golovanov, Ostanin, Uvarov+1
54:04
+
11:05
+3
234:53
+2
70:26
+
148:40
+1
222:35
+
93:31
...7972
5* UW (Nadara, Smulewicz, Sokolowski)+1
100:30
+
17:18
+2
85:31
+2
153:08
.+
147:58
+
86:01
.+2
284:09
.71012
6* Moscow SU Tapirs: Evstropov, Omelyanenko, Pyaderkin+1
58:50
+
20:53
+2
190:04
+2
247:13
.+
144:42
+3
78:25
.+
293:59
.71190
7* Tsinghua University+1
25:01
+1
43:01
+
178:01
+7
224:01
-15+1
146:01
+2
97:01
-4+1
227:01
.71200
8* Petrozavodsk SU Wx: Denisov, Nikolaevsky, Nikolaevsky+1
58:48
+
68:51
+2
133:33
+3
242:53
.+1
219:54
+1
189:15
.+1
291:06
.71380
9* Ural FU Dandelion (Danilyuk, Merkurev, Sivukhin)+1
51:16
+
7:58
-10+
105:38
-8+
157:47
+
48:49
.+2
239:37
.6667
10* SPb IFMO 1: Abdrashitov, Paraschenko, Tsarev+
47:26
+1
80:04
-6+2
161:35
+
261:32
+
129:13
+1
73:48
.-1.6831
11* St. Petersburg University of IT, Mechanics and Optics+
31:01
+
36:01
+2
115:01
+1
121:01
.+2
260:01
+2
163:01
...6866
11* Massachusetts Institute of Technology+1
34:01
+
27:01
+4
275:01
+3
154:01
.+
91:01
+1
105:01
.-2.6866
13* Novosibirsk State University+
73:01
+1
45:01
+
100:01
+3
191:01
.+
251:01
+
128:01
...6868
14* Moscow SU Trinity: Akhmedov, Gorbunov, Shlyunkin+1
31:03
+1
35:46
+3
134:13
+3
214:11
.+1
165:57
+3
90:09
.-1.6909
15* NRU HSE Viral Team: Alipov, Kolupaev, Kouprin+2
31:03
+
38:58
+5
165:55
+1
139:26
.+2
221:41
+2
102:10
...6936
16* Saratov State University+
70:01
+
37:01
+
153:01
-6+
291:01
+
205:01
+2
161:01
...6957
17* Perm SU Pryshchenko+
92:01
+
12:54
+5
244:25
+6
54:57
.+1
185:01
+1
140:38
...6987
18* SPb SU 4: Egorov, Kunyavskiy, Suvorov+
52:13
+
33:58
.+4
204:49
+5
259:59
+
212:44
+1
28:32
.-9.6988
19* Kyiv NU BZFlags: Iedemskyi, Maksai, Tverdokhlib+1
86:11
+
10:39
+2
196:00
+1
144:04
-6+5
202:32
+3
123:38
.-2.61001
20* Zagreb 1: Balunovic, Bradac, Tomic+4
109:53
+
32:22
+1
234:51
+1
188:06
.+2
222:36
+
64:39
...61009
21* Twente University+
34:01
+1
81:01
+
228:01
+2
201:01
.+2
294:01
+
73:01
...61011
22* Shanghai Jiao Tong University+1
98:01
+
49:01
+1
232:01
+
176:01
.+
273:01
+
158:01
..-761026
23* LNU+PermSU+UrFU (Kuchumov, Mayorov, Pryscshenko)+3
125:52
+1
69:20
+2
198:30
+
101:30
.+4
227:56
+5
75:58
.-8-161095
24* University of Waterloo+
44:01
+
34:01
+
264:01
+2
247:01
.+5
208:01
+1
146:01
..-1061103
25* wroclaw00+4
259:21
+
24:01
+4
257:37
+1
183:03
-3+1
102:07
+2
52:02
...61117
26* Moscow State University+1
67:01
+2
37:01
+
229:01
+7
252:01
.+1
210:01
+2
137:01
..-661192
27* University of Auckland+2
117:01
+
25:01
+2
276:01
+1
120:01
.+4
294:01
+2
158:01
.-1.61210
28* Belarusian SUIR #2: Sobol, Vistiazh, Volchek+1
84:03
+4
47:57
+5
272:21
+4
218:00
.+
193:21
+1
124:40
...61238
29* California Institute of Technology+
60:01
+
23:01
+2
189:01
+3
248:01
.+2
285:01
+1
276:01
...61241
30* Petrozavodsk State University+2
214:01
+
32:01
+
189:01
+6
286:01
.+5
290:01
+1
110:01
...61401
31* Saratov SU 2: Kireev, Ripinen, Smirnov+
50:15
+1
90:39
-5+2
168:23
.+
119:23
+
88:22
...5575
32* Universidad de Buenos Aires+
36:01
+
56:01
+1
200:01
+2
159:01
..+1
113:01
..-125644
33ETH Zurich: rETHink again (Grubic, Raszyk, Rutschmann)+
36:21
+
12:20
+10
259:12
+
84:01
-4-3+
58:58
.-3.5649
34* University of Texas at Dallas+1
54:01
+
36:01
+1
202:01
..+
245:01
+
119:01
..-45696
35* kz73+
123:55
+
61:56
-5+4
88:35
.+
213:34
+
150:14
...5715
36* Moscow IPT Jinotega: Semenov, Smirnov, Zhuk+2
57:35
+
15:38
-6+4
185:03
.+2
193:14
+
111:17
..-35721
37* St. Petersburg State University+2
61:01
+
50:01
+
157:01
+3
255:01
..+
101:01
.-5.5724
38* Seoul National University+1
45:01
+
54:01
+1
147:01
-10.+2
261:01
+2
112:01
.-2-35739
39* LNU Penguins: Bilyi, Herasymiv, Savitskyi+
114:24
+2
24:52
-7+3
169:52
.+1
226:48
+
89:00
...5742
40* Perm SU Knights: Bakhtin, Smirnov, Zhirkov+
31:16
+
47:46
.+5
299:31
.+
140:46
+3
96:47
...5773
41* University of Toronto+1
42:01
+
45:01
+
105:01
+2
272:01
.-4+2
213:01
..-15777
41* University of British Columbia+
73:01
+
27:01
-4+
181:01
.+4
296:01
+
120:01
...5777
43* Sharif University of Technology+1
64:01
+
51:01
+
171:01
+1
284:01
..+
205:01
...5815
44* University of Science and Technology of China+
70:01
+
63:01
+2
219:01
-10.+1
232:01
+2
138:01
...5822
45* University of Alberta+
79:01
+
31:01
.+2
279:01
.+1
226:01
+1
162:01
..-35857
46* Kyoto University+1
75:01
+
38:01
+1
222:01
-4.+1
164:01
+3
250:01
...5869
47* International IT U 1: Kutybaev, Chzhen+2
168:02
+
11:57
-12+9
239:22
.+5
129:00
+
41:00
...5908
48* National Taiwan University+1
113:01
+
56:01
+2
223:01
+1
246:01
.-1+2
179:01
..-25937
49* Peking University+1
77:01
+
28:01
+
258:01
+5
275:01
..+1
182:01
...5960
50* Belarusian SU Air Penguins: Sokol, Polievits, +2
168:21
+1
40:59
-3+4
241:46
.+5
248:16
+2
186:27
...51163
51* University of Nebraska - Lincoln+1
64:01
+
29:01
-3-5.+
146:01
+1
99:01
...4378
52* Kyiv NU Flawless:+3
49:51
+
38:51
-12-6.+
192:38
+
94:03
..-44433
53* Zhongshan (Sun Yat-sen) University+
85:01
+
29:01
+1
183:01
-19..+1
98:01
..-14435
54* Belarusian State University+
49:01
+
58:01
-10+
255:01
.-3+1
135:01
..-24517
55* SPb SU Devilsvord: Gladkih, Levin, Smirnov+
127:30
+
65:06
-5-4.+
85:02
+3
186:15
...4523
56* Moscow EPhI Cupcakes: Urtashev, Minakov, Bidzilya+
115:02
+
62:01
-4..+2
258:52
+1
54:36
...4549
57* Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro+1
71:01
+
25:01
+1
254:01
-4.-1+2
174:01
...4604
58* Stavropol State University+
94:01
+
48:01
-3+3
258:01
.-3+2
116:01
.-1.4616
59* Ural FU Dandelion (Danilyuk, Merkurev, Sivukhin)+2
146:33
+
25:47
-9..+
241:30
+1
150:16
...4622
60* Vologda State Pedagogical University+
62:01
+
77:01
+
214:01
..+
272:01
-6...4625
61* Universidade de Sao Paulo+1
142:01
+
53:01
+1
243:01
-1..+1
160:01
...4658
62* Johannes Kepler Universität Linz+
89:01
+
24:01
+2
298:01
...+2
169:01
...4660
63* Fudan University+1
81:01
+
64:01
-1+
275:01
.-6+2
183:01
...4663
64* The University of Tokyo+
37:01
-2+7
240:01
-4.+
81:01
+2
208:01
...4746
65* University of Illinois at Urbana-Champaign+
56:01
+
76:01
+2
291:01
...+1
270:01
..-24753
66* Stanford University+2
77:01
+1
235:01
+
218:01
-2..+1
189:01
...4799
67* Ural State University+1
121:01
+1
61:01
+1
272:01
..-5+3
229:01
...4803
68* National Technical University of Ukraine+4
110:01
+
88:01
+3
242:01
-1..+3
228:01
.-3.4868
69* Moscow IPT The Sun: Chebanov, Mashrabov, Tikhomirov-6+1
33:28
+2
158:44
+4
281:02
.+2
221:20
-9...4873
70* Amirkabir University of Technology+1
67:01
+
100:01
+1
292:01
...+5
275:01
...4874
71* University of Cape Town+
76:01
+1
258:01
.+
231:01
..+1
279:01
...4884
72* KTH - Royal Institute of Technology+
69:01
+3
252:01
-12..+3
237:01
+2
175:01
...4893
73* Moscow IPT The Moon: Kuzmichev, Pershakov, Surin+3
256:08
+1
47:28
.+5
278:16
..+1
118:29
...4899
74* University of Wroclaw+2
195:01
+3
168:01
-9+2
279:01
..+1
185:01
...4987
75* University of Bucharest+
60:01
+
33:01
.-2.-1+
113:01
.-5.3206
76* Odessa NU ONU 1 2/3: Polyakov, Sklianichenko, Monastyrshyn+2
129:24
+
41:02
-3.-2.+2
78:03
..-23328
77* University of Central Florida+
118:01
+
45:01
-8..+
186:01
-4...3349
78* Zhejiang University+1
116:01
+
35:01
-3..-3+1
159:01
...3350
79* Xiamen University+1
48:01
+
61:01
.-5..+3
192:01
.-4-23381
80* Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado+2
89:01
+
29:01
....+1
206:01
...3384
81* Indian Institute of Technology - Madras+2
117:01
+
25:01
....+1
185:01
...3387
82* Korea Advanced Institute of Science and Technology+3
105:01
+
20:01
-4..+1
205:01
-14..-43410
83* Hefei University of Technology+2
58:01
+
69:01
-4...+4
179:01
...3426
84* Universitat Politecnica de Catalunya+1
60:01
+2
127:01
-2-12..+2
147:01
...3434
85* Ufa SATU 1: Fatkhiev, Surkov, Agishev+
35:46
+
75:58
.-6..+3
288:18
...3458
86* Carnegie Mellon University+1
88:01
-2+1
218:01
...+1
103:01
..-43469
87* East China University of Science and Technology+2
135:01
+
44:01
....+2
254:01
...3513
88* University of New South Wales+1
86:01
+1
147:01
...+
256:01
-4...3529
89* College of Technology of Vietnam National University of Hanoi+2
141:01
+
131:01
.-1..+1
206:01
..-73538
90* Bina Nusantara University+3
229:01
+
24:01
....+2
209:01
...3562
91* Orel State Technical University+2
211:01
+
39:01
-2-8..+3
214:01
..-33564
92* Duke University+5
111:01
+
81:01
-4-5..+2
286:01
...3618
93* Novosibirsk SU 1 (Stenenko, Zaytcev)+2
102:49
+6
119:06
-3...+2
230:43
.-2.3651
94* Cornell University+1
70:01
+3
200:01
....+3
268:01
...3678
95* National University of Defense Technology+3
236:01
+2
129:01
....+2
200:01
...3705
96* Petrozavodsk SU 1: Arhipov, Medvedev, Spirichev+8
127:39
+
13:49
-12-3..+10
233:10
...3733
97* University of Adelaide+1
122:01
+2
184:01
.-2..+4
288:01
...3734
98* Saitama University+2
140:01
+
155:01
...+6
282:01
....3737
99* Xidian University+4
222:01
+2
110:01
....+6
292:01
...3864
100* University of Texas at Austin+
65:01
+
77:01
....-3...2142
101* University of Wisconsin - Madison+
98:01
+
47:01
-2..-6...-22145
102* Universidad Central de Venezuela+1
59:01
+
73:01
....-4..-22152
103* Universidade Federal do Rio de Janeiro+
96:01
+1
65:01
....-8...2181
104* Vanderbilt University+1
46:01
+
138:01
........2204
105* Nanyang Technological University+2
85:01
+
93:01
.-2.-4-4...2218
106* National Institute of Technology - Trichy+2
122:01
+
65:01
....-3...2227
107* SPb SU is a ball: Gordeev, Sayfutdinov, Simonov-4+
77:17
-8-1.-5+
160:48
...2237
108* Indian Institute of Technology - Bombay+1
129:01
+2
60:01
....-3...2249
109* Rutgers - The State University of New Jersey+2
169:01
+
49:01
-3...-6...2258
110* Petrozavodsk SU UL: Bezdelnikov, Kramarenko, Myavrya.+
69:31
....+2
176:23
...2285
111UPC 2+1
156:52
+3
99:13
........2335
112* Northwestern University+2
283:01
+1
66:01
....-5...2409
113* Universidad de Chile+7
137:01
+
170:01
....-1...2447
114* Bangladesh University of Engineering and Technology+1
143:01
-6....+2
254:01
...2457
115* The University of Hong Kong+1
158:01
-7...+1
278:01
-6...2476
116* Virginia Tech+2
170:01
+3
231:01
-4..-2-3...2501
117* Instituto Tecnologico de Aeronautica+8
194:01
-7....+3
283:01
...2697
118* Kazakh National University-10+
31:01
....-7...131
119* University of Calgary-5+
44:01
...-1-2..-3144
120* Arab Academy for Science and Technology-6+1
152:01
....-4...1172
121* Harvard University-11.-3+1
199:01
..-6...1219
122* University of Minnesota+2
207:01
-2....-3...1247
123* Petrozavodsk FFB: Basunkov, Fedulin, Filippov-9+4
190:02
....-6...1270
124* University of North Carolina at Chapel Hill+2
252:01
-3........1292
125* Bene***ta Universidad Autonoma de Puebla-13.....-1...00
125* Mercer University-6-4....-2...00
125* Universidad Tecnologica de la Mixteca-10-1........00
Total runs3512163323155118537147592
Accepted118116515475797080
Rejected2331002812614412827446792
First Accept25:017:5885:3154:57148:4081:0128:32134:33
Last Accept283:01258:01298:01299:31291:01296:01292:01293:59